Föreningar i samverkan i Rönö

Under denna flik kan du följa händelserna kring samgående mellan Bygdegårdsföreningen och Hembygdsföreningen.

Årsmötet 2019 blir  intressant och det kan du inte missa!


Mötet börjas med  den stadgeenliga agendan, varefter  det blir föredrag och fika. Efter detta   kommer styrelserna i Bygdegårds- och hembygdsföreningen att konkretisera tanken om samgående,  som lyftes på årsmötet 2018.


Efter  ett års funderingar  presenteras   skälen  till och effekterna   av ett  samgående . Dokumentet finner du längre ner på denna sida.  Vad gäller Bygdegården så kommer  styrelsen även att presentera ett förslag till stagdeändring. Ta del av hembygdsföreningens årsberättelse (Dokumentet är 30 MB) redan nu. På årsmötet presenteras Resultat- och balansräkningen för Hembygdsföreningen och Bygdegårdsföreningen.

Årsmötet hölls den 3 mars då mötet tog följande beslut om samgående.

.

1. Styrelsena skall gemensamt beskriva konskvenserna av ett samgående och presentera detta på ett extra årsmöte som sammankallas under sommaren.

2. På det extrainkallade årsmötet väljs en valberedning som skall föreslå medlemmar till den gemensamma styrelsen på ordinarie årsmötet 2020.

3. På det ordinarie årsmötet skall stagdarna för den nya föreningen antas.

..

Den 4 mars togs ett beslut att påbörja utformningen av en gemensam hemsida, genom att i första hand ändra Hembygdsföreningens hemsida. Förändringsarbetet påbörjas snarast ..

I mitten av april lanserades den första versionen av den gemensamma hemsidan. "Bygdegården" har fått en egen flik och under fliken "Hembygdsgården" hittar man nu flikar som har funnits på annan plats på hemsidan. 

En gemensam domän för Bygdegården och Hembygdsföreningen lanserasdes den 15 maj

Domänen Bygdegarden.se lanserads som ett gemensamt domännamn för Bygdegården och Hembygdsföreningen.

Du kan nu nå hemsidan med bygdegarden.se och hembygdsforeningen.se

Arbetet med att ta fram gemensamma stadgar för föreningarna har påbörjats under maj månad. Inspiration hämtas från föreningar som gjort samma resa som vi skall göra.

Den 10 november hålls ett extra ordinärt årsmöte för att besluta om förslaget till stadgar för den nya föreningen "Rönöbygden". Då skall även en valberedning utses. Valberedninge har till uppgift att föreslå en styrelse och medlemmar till arbetsgrupper. Du som är en "föreningsmänniska" och värnar om hembygden kan anmäla ditt intresse för en post genom att skicka ett mail till info@ronohembygdsforening.se. Stagdarna klubbas och den nya styrelsen utses vid ordinarie årsmöte.

Arbetsgrupperna för respektive styrelse som har i uppdrag att utforma stadgar för den sammanslagna föreningen "Rönöbygden på Vikbolandet" träffades den 7 oktober för att lägga sista handen över textena innan förslaget presenteras för medlemmarna den 10 november. Boka redan in den dagen/eftermiddagen för att medverka  i ett spännande möte. Dagordningen publiceras inom kort!  


Du som önskar få svar på frågorna "Varför" , "Effekter"  och "Hur" bör ladda upp detta dokument.

En  arbetsgrupp bestående av ordförande, kassör och sekreterare från respektive förening har arbetat fram ett förslag till nya stadgar och diskuterat formalia avseende sammaslagningen. Ett extra årsmöte kommer att hållas den 10 november kl 16. Boka in tiden i din kalender!


Arbetsgruppen har också fått hjälp av en jurist på Bygdegårdarnas riksförbund som föreslagit hur vi "på smidigaste sätt" kan utföra sammanslagningen.


Vi kommer att fortsätta med detta arbete och ha ytterligare ett portföljmöte måndagen den  14 oktober.