Föreningar i samverkan i Rönö

Under denna flik kan du följa händelserna kring samgående mellan Bygdegårdsföreningen och Hembygdsföreningen.

Mötet aviserades i god tid  ....

Årsmötet 2019 blir  intressant och det kan du inte missa!


Mötet börjas med  den stadgeenliga agendan, varefter  det blir föredrag och fika. Efter detta   kommer styrelserna i Bygdegårds- och hembygdsföreningen att konkretisera tanken om samgående,  som lyftes på årsmötet 2018.


Efter  ett års funderingar  presenteras   skälen  till och effekterna   av ett  samgående .  Vad gäller Bygdegården så kommer  styrelsen att presentera ett förslag till stagdeändring. 


Styrelsen för Hembygdsföreningen

Styrelsen för Bygdegårdsföreningen


Ta del av hembygdsföreningens årsberättelse (Dokumentet är 30 MB) redan nu. På årsmötet presenteras Resultat- och balansräkningen för Hembygdsföreningen och Bygdegårdsföreningen.

Årsmötet hölls den 3 mars och man tog följande beslut om samgående..1. Styrelsena skall gemensamt beskriva konskvenserna av ett samgående och presentera detta på ett extra årsmöte som sammankallas under sommaren.

2. På det extrainkallade årsmötet väljs en valberedning som skall föreslå medlemmar till den gemensamma styrelsen på ordinarie årsmötet 2020.

3. På det ordinarie årsmötet skall stagdarna för den nya föreningen antas.

..

Den 4 mars togs ett beslut att påbörja utformningen av en gemensam hemsida, genom att i första hand ändra Hembygdsföreningens hemsida. Förändringsarbetet påbörjas snarast ..

I mitten av april lanserades den första versionen av den gemensamma hemsidan. "Bygdegården" har fått en egen flik och under fliken "Hembygdsgården" hittar man nu flikar som har funnits på annan plats på hemsidan. 

EEn gemensam domän för Bygdegården och Hembygdsföreningen lanserasdes den 15 maj

Domänen bygdegarden.se lanserads som ett gemensamt domännamn för Bygdegården och Hembygdsföreningen.

Du kan nu nå hemsidan med bygdegarden.se ovh hembygdsforeningen.se

Arbetet med att ta fram gemensamma stadgar för föreningarna har påbörjats under maj månad. Inspiration hämtas från föreningar som gjort samma resa som vi skall göra.

Den 6 november hålls ett extra ordinärt årsmöte för att besluta om förslaget till stadgar för den nya föreningen "Rönöbygden". Då skall även en valberedning utses. Valberedninge har till uppgift att föreslå en styrelse och medlemmar till arbetsgrupper. Du som är en "föreningsmänniska" och värnar om hembygden kan anmäla ditt intresse för en post genom att skicka ett mail till info@ronohembygdsforening.se. Stagdarna klubbas och den nya styrelsen utses vid ordinarie årsmöte.