Rönö Bygdeförening

Under denna flik kan du följa händelserna kring samgående mellan Bygdegårdsföreningen och Hembygdsföreningen.

Årsmötet 2019 blir  intressant och det får du inte missa!


Mötet börjas med  den stadgeenliga agendan, varefter  det blir föredrag och fika. Efter detta   kommer styrelserna i Bygdegårds- och hembygdsföreningen att konkretisera tanken om samgående,  som lyftes på årsmötet 2018.


Efter  ett års funderingar  presenteras   skälen  till och effekterna   av ett  samgående . Dokumentet finner du längre ner på denna sida.  Vad gäller Bygdegården så kommer  styrelsen även att presentera ett förslag till stagdeändring. Årsmötet 2019 har hållits den 3 mars då mötet tog följande beslut om samgående:

.

1. Styrelsena skall gemensamt beskriva konskvenserna av ett samgående och presentera detta på ett extra årsmöte som sammankallas under sommaren.

2. På det extrainkallade årsmötet väljs en valberedning som skall föreslå medlemmar till den gemensamma styrelsen på ordinarie årsmötet 2020.

3. På det ordinarie årsmötet skall stagdarna för den nya föreningen antas.

..


Du som önskar få svar på frågorna "Varför" , "Effekter"  och "Hur" bör ladda upp detta dokument.

En  arbetsgrupp bestående av ordförande, kassör och sekreterare från respektive förening har arbetat fram ett förslag till nya stadgar och diskuterat formalia avseende sammaslagningen.


Ett extra årsmöte har hållits den 10 november då mötet tog följande beslut om samgående;


1. Att sammanslagningen skall göras samt att ett slutligt beslut tas på det ordinarie årsmöte 2020

3. Att fusionen görs genom att Hembygdsföreningen konsolideras in i Bygdegårdsföreningen

2. Att namnet för den nya föreningen skall vara "Rönö Bygdeförening"

4. Att utse en valberedning som skall vaska fram kandidater till den nya styrelsen

5. Att inhämta synpunkter på förslaget till nya stadgar


Bygdegårdens protokoll och Hembygdsgårdens protokoll finns att läsa här.