Medlem

Genom ditt medlemskap kan Bygdeföreningen förvalta kulturarvet och bidra med att sprida kunskap om bygden.  Medlemsavgiften skall täcka försäkringskostnader, kostnader för underhåll av bygdegården, hembygdsgården samt kostnader för försäkringar, hemsida etc. Aktiviteter som arrangeras i Bygdeföreningens regi skall vara självfinansierande och helst ge ett överskott.