Segerbo


Begreppet kulturarv används inte bara för föremål, byggnader och fornlämningar utan också berättelser, traditioner och andra immateriella värden som vi övertar från tidigare generationer. Under denna flik har Bygdeföreningen, med medverkan från alla Rönöbor, ambitionen att dokumentera vårt kulturarv.


Hembygdsföreningen (1952-2020) numera del av Bygdeföreningen

Föreningens uppgift är att:


  • vårda och bevara ännu befintlig bygdekultur
  • anskaffa och tillvarataga inom bygden befintliga föremål och redskap av kulturhistoriskt värde
  • sprida kunskap om bygden genom hemsidan,  i studiecirklar och olika aktiviteter
  • stärka gemenskapen i bygden

 

Hembygdsföreningen bildades 1952 och omfattar Rönö socken. Studera föreningens ursprungliga stadgar.


Förutom den egna hembygdsgården har föreningen även restaurerat slottsruinen vid Rönö Kungsgård, vårdkasen på Lönshuvud och Djupviksstugan. Uppgifter om bebyggelse, verksamheter och näringar under forna tider har insamlats och sammanställts. Dokumentationen finns tillgänglig så väl i Hembygdsgården som i bygdegården i Rönö.


Bygdeföreningen genomför varje år olika aktiviteter i sockenområdet. Här kan bl.a. nämnas vandringar i sockenområdet samt föreläsningar. Bland sevärdheter förutom hembygdsgården kan nämnas Rönö kyrka, Arvidsbergs koppargruvor, vårdkasen Lönshuvud samt forngravar.


Genom ditt medlemsskap stödjer du föreningens arbete avseende upprustning och den löpande förvaltningen av hembygdsgården samt föreningens ambition att medverka i utvecklingen av gemenskapen i bygden.Hembygdsgården

Hembygdsgården, Segerbo 1:2 (byggår slutet av 1700-talet, renoverat år 1957, 1964) ägs och förvaltas av Bygdeföreningen. Sedan 1957 till 2020 ägdes byggnaderna i Segerbo  av Hembygdsföreningen genom gåvobrev. 1994 skänktes även tomtmarken till Hembygds-föreningen genom en avstyckning som gjordes av Sture Andersson.


Byggnaderna består av en liten låg stuga, den s.k. hembygdsstugan, en loftbod samt en tvättstuga som iordningställdes 1995 för visning av gamla ting och en gammal eldstad för tvättbyk. En gammal lada ingår också, men den är ännu ej iordningställd. Aktuella upprustning av Segerbo framgår HÄR.


Rönö

Enligt professor Gösta Franzén betyder Rönö den bergiga eller steniga ön. Rönö, som är en kungsgård i Rönö socken i gamla Björkekinds härad, omtalas redan  under medeltiden och namnet omnämndes första gången 1289 i Biskop Bengts (Birger Jarls son) testamente. Rönö hade tillhört biskopsstolen i Linköpings stift, men innehades under Albrekt av Mecklenburgs tid av riksråden Karl Ulfsson  och hans son Knut Karlsson. 


Rönö socken bildades före 1593 genom utbrytning ur Östra Ny socken. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Rönö församling och för de borgerliga frågorna till Rönö landskommun. Landskommunen inkorporerades 1952 i Östra Vikbolandets landskommun som uppgick 1967 i Vikbolandets landskommun och ingår sedan 1974 i Norrköpings kommun. Församlingen uppgick 2010 i Jonsbergs församling. 


Du som är intresserad av kartinformation  om Rönö och dess omgivning kan studera hembygdens karta.   


Källor: Hembygdsföreningens arkivmaterial, Sverigeplats.se, Wikipedia och Lantmäteriet